Uw mening telt! Daarom krijgt de bewoner in Sint-Coleta op verschillende manieren inspraak: Inspraak

Gebruikersraad
Op de vergaderingen van de gebruikersraad kunnen de bewoners (en familieleden of mantelzorgers) hun mening kwijt over alles wat er in het woonzorgcentrum reilt en zeilt. De samenstelling van de raad kan wijzigen, maar ten minste de helft van de aanwezigen zijn bewoners. De gebruikersraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op aanvraag van de algemeen directeur, over alle aangelegenheden van de algemene werking van het woonzorgcentrum. Deze raad vergadert 4 maal per jaar en de vergaderingen worden aangekondigd via het aankondigingsbord. Van elke vergadering wordt er een verslag opgemaakt dat aan de receptie kan worden ingekeken en tevens verschijnt in het huiskrantje ‘t Visiteke.

Familiewerking voor personen met dementie
De zorg voor een familielid met dementie is vaak zwaar om dragen. Aangezien de familie een onmisbare schakel vormt in onze zorg voor de psychogeriatrische bewoner, willen we de familie begeleiden aan de hand van een goed gestructureerde familiewerking. De familiewerking voorziet in een informatieve namiddag, een koffienamiddag en een borrelavond, ideale momenten om je mening te geven.

Suggesties, opmerkingen en klachten
De klachten- en suggestiebus hangt te uwer beschikking in de gang ter hoogte van de wintertuin. U kunt suggesties, bemerkingen en reële klachten over alle facetten van het woonzorgcentrum Sint-Coleta hier schriftelijk formuleren. Klachten kunnen uiteraard ook mondeling, telefonisch, per mail of brief worden gemeld. U dient steeds duidelijk uw naam en datum te vermelden. Naamloze klachten worden niet behandeld.